Boverket Informerar

Vad är radon?

Radonet i våra bostäder kommer från radium-226, ett radioaktivt grundämne som finns allmänt i naturen. Dess atomkärnor sönderfaller utan yttre påverkan och ädelgasen radon bildas. Radonet sönderfaller i sin tur till radondöttrar, som består av radioaktiva metallatomer. Vid sönderfallen utsänds joniserande strålning (alfa-, beta-, gammastrålning).

 Hälsorisker

Radondöttrar fastnar till en del i luftvägarna, där de sönderfaller och sänder ut bl.a. alfastrålning. Denna kan skada cellerna i luftrör och lungor. Bor man under lång tid i ett hus med höga radongashalter riskerar man att drabbas av lungcancer. Även låga halter kan med tiden leda till lungcancer, men då är risken betydligt mindre. Att bo i radonhus är särskilt riskabelt om man är rökare. Även passiva rökare löper en förhöjd risk att drabbas av lungcancer av radon.

Bestämmelser

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – radon i inomhusluft SOSFS 1999:22 (M), anges riktvärdet för befintlig bebyggelse till 200 Bq/m3. Den kommunala nämnden för hälsoskydd kan därmed kräva att fastighetsägaren sänker radongashalten till en nivå som inte överstiger riktvärdet. Man bör dock försöka sänka halten till så lågt värde som möjligt. Enligt Boverkets byggregler, BFS 1993:57, får radongashaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m3 i rum där personer vistas mer än tillfälligt. För radon finns det också ett gräns- och riktvärde för otjänligt dricksvatten på 1 000 Bq/l. Se Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten för större anläggningar, Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se, och Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17 om försiktighetsmått för dricksvatten för små anläggningar och brunnar, Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Inomhusmiljömål för radon

Riksdagen har antagit prop. 2001/02:128 om ”Vissa inomhusmiljöfrågor” där regeringen satt upp delmålet att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt år 2020. Därför ska det säkerställas att:

• samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en   dokumenterat fungerande ventilation,

• radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

• radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.